Lịch sử hoạt động

Lịch sử hoạt động là sự nghiệp của quần chúng, bám sâu vào lịch sử hoạt động chắc chắn phải mở rộng đội ngũ quần chúng.

Xem Thêm Tác Giả Marx (Đức)