Lịch sử chân chính

Truyện kí là lịch sử chân chính duy nhất.

Xem Thêm Tác Giả Carlyle (Anh)