Lệ đổ trong tim

Người ta khóc, chắc gì đã vì khổ …
Anh tuy cười, nhưng lệ đổ trong tim.