Làm việc nghĩa

Làm việc nghĩa chớ kể thiệt hại. Luận anh hùng chớ kể hơn thua.

Xem Thêm Tác Giả Lã Khôn