Làm chuyện gì

Làm chuyện gì mà có điều chưa thỏa mãn thì hãy tự xét lại thân mình xem làm như thế đã phải chưa.

Xem Thêm Tác Giả Mạnh Tử