Làm cho tôi mạnh hơn

What does not kill me certainly makes me stronger.
Những gì không giết được tôi chắc chắn làm cho tôi mạnh hơn.

Xem Thêm Tác Giả Mc Arthur