Làm cho người bạn mất mặt

Làm cho người bạn mất mặt có nghĩa là bạn sẽ mất cả anh ta.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ La Tinh