Lạc thú

There is more pleasure in loving than in being beloved.
Yêu thương mang lại nhiều lạc thú hơn là được yêu.

Xem Thêm Tác Giả Thomas Fuller