Lạc quan

Cần lạc quan khi khởi đầu công việc và đầy hoài nghi khi kết thúc công việc.

Xem Thêm Tác Giả Giecxen