Kính vợ

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Kính vợ đắc thọ,
Nể vợ sống lâu,

Để vợ trên đầu là trường sinh bất lão .

Xem thêm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Danh ngôn Vui - Ranh ngôn trên kho tàng danh ngôn