Kính vợ

Kính vợ đắc thọ,
Nể vợ sống lâu,

Để vợ trên đầu là trường sinh bất lão .