Kiệt tác của tạo hóa

A friend may be reckoned the masterpiece of nature.
Một người bạn có thể được xem như là kiệt tác của tạo hóa.

Xem Thêm Tác Giả Ralph Waldo Emerson