Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh

Kiến thức

Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người.

Xem Thêm Tác Giả A. Einstein