Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh

  • Chetmotngaykhac

     tặng bạn

Kiến thức

Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người.

Xem Thêm Tác Giả A. Einstein