Kiến thức sẽ qua

Kiến thức rồi sẽ qua đi chỉ có tấm bằng là ở lại

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh