Kiểm tra sự trung thực

Tiền bạc là công cụ hữu hiệu để kiểm tra sự trung thực, sự liêm khiết của mọi người

Xem Thêm Tác Giả Ngô Quang Hùng