Khuyết điểm

Chúng ta sống với các khuyết điểm như những mùi hôi của ta. Chúng ta không hay biết gì nhưng chúng làm cho người khac khó chịu thôi.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh

  • Huong Mt Nguyen

    hay

  • Ver Vancor

    Rat dung