Không thể làm sống lại người đã chết

Bạn không thể làm sống lại người đã chết bằng nước mắt được.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga