Không thể là bạn của đàn bà

Không thể là bạn của đàn bà

Người ta không thể là bạn của đàn bà nếu không là người tình của họ.

Xem Thêm Tác Giả H.De.Balxac