Không làm không nên

Không làm không nên

Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ, không làm không nên.

Xem Thêm Tác Giả Tuân Tử