Không khác gì cầm thú

Nếu bạn chạy đua với cầm thú:

-Nếu bạn thắng bạn còn hơn cả…cầm thú

-Nếu bạn thua bạn…không bằng cầm thú

-Nếu bạn hòa bạn..không khác gì cầm thú