Không gia đình

Không gia đình, con người học yêu thương, đoàn kết và hy sinh ở đâu?