Không đủ thông minh

Không đủ thông minh để nói lời phù hợp. Không đủ khôn ngoan để im lặng. Đó là nguyên nhân của mọi sự thô lỗ.

Xem thêm “Danh ngôn Sống đẹp”