Không có…hoàn toàn là…

Không có…hoàn toàn là…

Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui.

Xem Thêm Tác Giả Lev Tolstoi

  • trâm

    điều tốt đẹp nhất trên đời không thể thấy hoặc chạm vào.Nó chỉ được cảm nhận bằng trái tim

    HELEN KELLEN