Không có…hoàn toàn là…

Không có…hoàn toàn là…

Không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui.

Xem Thêm Tác Giả Lev Tolstoi