Không cần lời nói

Không cần lời nói

Bạn bè là người ta có thể nói chuyện mà không cần dùng đến lời nói.

Xem Thêm Tác Giả E. Presley