Không biết chịu đựng

Không biết chịu đựng nghèo túng là nhục rồi. Không biết tống cổ nghèo túng bằng làm việc còn nhục hơn.

Xem Thêm Tác Giả Pêriclec