Không bệnh cũng phải chết

Ăn ở mà để đến hàng nghìn người chỉ mặt, thì không bệnh cũng phải chết.

Xem Thêm Tác Giả Hán Thư