Không bao giờ

Không bao giờ làm phiền người khác về những việc mình có thể làm được.

Xem Thêm Tác Giả Jeffecson