Không ai toàn diện được

Không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà mình còn thiếu.

Xem Thêm Tác Giả Rev. Harry Emerson