Khoa học không có sự lừa dối

Chỉ cần là khoa học thì sẽ không có sự lừa dối người khác, người bị lừa dối là người không biết khoa học.

Xem Thêm Tác Giả Cervantes (Tây Ban Nha)