Khó kiếm được người bạn trong một năm

Khó kiếm được người bạn trong một năm nhưng dễ xúc phạm bạn trong một giờ.

Xem Thêm Tác Giả Vô Danh