Khiêm tốn

Khiêm tốn thật sự không có nghĩa là không biết đến những giá trị của mình mà chính là biết nhận những chân giá trị ấy.

Xem Thêm Tác Giả J.C.Hare