Khi tự cho mình là đầy đủ

Khi tự cho mình là đầy đủ thì mình có được một của quý vô giá là Tự Do.

Xem Thêm Tác Giả Épicure