Khi chưa được giá

Không bao giờ bán đứng bạn bè, … khi chưa được giá.