Khi ai đó hỏi bạn

When someone asks you a question that you don’t want to answer, smile and ask :” why do you want to know that”

Khi ai đó hỏi bạn một câu hỏi mà bạn không muốn trả lời thì hãy cười và nói:” tại sao bạn lại muốn biết điều đó”.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh