Khát vọng

Đóng góp bởi candylove

Khát vọng vươn lên phía trước chính là mục tiêu của cuộc sống.

Xem thêm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Danh ngôn Cư xử, Thiệp danh ngôn trên kho tàng danh ngôn