Khát vọng và những khát vọng

Khát vọng và những khát vọng

Chỉ có những khát vọng và những khát vọng lớn lao mới có thể nâng tâm hồn lên tầm vĩ đại.

Xem Thêm Tác Giả Điđơrô

Danh Ngôn Cùng Tác Giả