Kẻ tự hại thân

Đối với kẻ tự hại thân dầu nói cũng bằng thừa. Đối với kẻ tự liều thân dầu giúp cũng vô ích.

Xem Thêm Tác Giả Mạnh Tử