Kẻ sĩ

Kẻ sĩ không lo người đời chẳng biết mình mà chỉ sợ mình bất tài thôi.

Xem Thêm Tác Giả Khổng Tử

  • biiiiiii

    câu này của ai?

Kẻ sĩ

Kẻ sĩ cần nhất khí độ phải cho to, kiến thức phải cho rộng.

Xem Thêm Tác Giả Bùi Hành Kiệm