Kẻ sĩ

Kẻ sĩ không lo người đời chẳng biết mình mà chỉ sợ mình bất tài thôi.

Xem Thêm Tác Giả Khổng Tử

Kẻ sĩ

Kẻ sĩ cần nhất khí độ phải cho to, kiến thức phải cho rộng.

Xem Thêm Tác Giả Bùi Hành Kiệm