Kẻ nào nói dối

Kẻ nào nói dối cần bị bịt miệng lại.

Xem Thêm Tác Giả Solomong Anh Minh