It’s such a sadness of life

It’s such a sadness of life if you love someone who doesn’t love you. However, it’s worse if you love someone and have not enough courage to let him know your love.
Sẽ là một điều đáng buồn trong cuộc đời khi yêu một người mà không được đáp lại, nhưng còn đáng buồn hơn nếu như yêu một người mà không có can đảm cho người ấy biết tình cảm của bạn.