Ít có ưu điểm

Người không có khuyết điểm thì ít có ưu điểm.

Xem Thêm Tác Giả Lincoln (Mỹ)