Inexperienced

The heart is forever inexperienced.
Trái tim mãi mãi thiếu trải nghiệm.

Xem Thêm Tác Giả Henry David Thoreau