In her love I am the hero

In her love I am the hero, the king, the poet; and alive without her love, I am nothing at all, not even truly alive.
Trong tình yêu của nàng, tôi là một người hùng, một vị vua, một thi nhân; còn không có tình yêu của nàng tôi chẳng là gì hết, thậm chí sống mà như đã chết.