Im lặng là một nghệ thuật lớn

Im lặng là một nghệ thuật lớn của cuộc trò chuyện.

Xem Thêm Tác Giả HAZLITT