Ignorance and confidence

To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.

Xem Thêm Tác Giả Mark Twain