If I were your tear-drops

If I were your tear-drops, I will roll down to reach your lips. But if you were my tear-drops, I will never cry. Because I don’t want to lose you.
Nếu anh là giọt nước mắt của em, anh sẽ lăn xuống để chạm vào môi em. Nhưng nếu em là giọt nước mắt của anh, anh sẽ không bao giờ khóc. Bởi anh không muốn mất em.