I’d rather be the moon that shines down on you in your darkest hours

Most people want to be the sun that brightens up your life, but I’d rather be the moon that shines down on you in your darkest hours.
Hầu như ai cũng muốn trở thành vầng mặt trời làm bừng sáng cuộc đời em, còn anh thà làm vầng trăng soi rọi em trong những giờ khắc tăm tối nhất.