Hữu duyên

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên lệch sóng đá vỡ mồm