Hữu duyên

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên lệch sóng đá vỡ mồm