how much I love you

Do you know that there is no one special as you in my life?
Do you know that there is no one else I want to share my entire life with?
Well now you know , my darling, how much I love you!
Em có biết rằng trong cuộc đời tôi, không có ai đặc biệt bằng em? Em có biết rằng tôi không hề muốn chia sẻ đời mình với một ai khác? Em hiểu rõ mà, em yêu, rằng tôi yêu em đến nhường nào!