Hôn nhân

Hôn nhân phải là một quá trình giáo dục lẫn nhau suốt đời.

Xem Thêm Tác Giả H. Hmiem