Hôn nhân

Hôn nhân

Hôn nhân giống với đời sống ở chỗ: Đó là bãi chiến trường chứ không phải thảm hoa hồng.

Xem Thêm Tác Giả R. L. Stevenson